30 Eylül Dünya Çevirmenler Günü Kutlu Olsun!

İlk olarak UNESCO’nun öncülüğünde kutlanmaya başlanan 30 Eylül Dünya Çevirmenler günü kutlu olsun…

Bugün çevirmenlerin hayatımızdaki yerini şöyle bir durup düşünelim!

Çevirmenler olmasa bizlere farklı kültürlerin kapılarını açacak, bilime yaklaştıracak, ufkumuzu genişletecek ne olabilirdi!

Dünya Edebiyatı, Sanat ve Bilim Eserleri, Mesleki Bilgiler, Teknoloji, Felsefe… Bunların dünya üzerinde hızla ilerlemesine öncü olan çevirmenlerdir. Dilini bilmediğimiz, tarihini bilmediğimiz birçok kültürle bizi tanıştıran, kaynaştıran çevirmenlerimizin ne yazık ki hakları ve yasaları ülkemizde halen mevcut değildir. Bu kadar mühim olan bir mesleğin emekçileri açısından bu durum oldukça üzücüdür. Umuyorum ki bugünden sonra hazırladığımız “Yasa Taslağı” meclis onayından geçer ve meslektaşlarımız hak ettiği haklara ve özgürlüklere sahip olup emeğinin karşılığını hakkıyla alır.

Çevirmenlik mesleğine emeğini veren ve bu işi hakkıyla yapan tüm dünya meslektaşlarımızın 30 Eylül Dünya Çevirmenler gününü kutlarım…

 

TUÇED

TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ

BAŞKANI

Ahmet VAROL

 

 

KAMUOYUNA DUYURU: Ülkemizde ne yazık ki Dünya Çevirmenler Günü pek bilinmemekle beraber hatta çeviri günü sananlarda bulunmaktadır. Çevirinin değil çeviriyi yapan kişilerin günü kutlanır. Doğrusu "Dünya Çevirmenler Günü"dür duyurulur!

NOTER İLE İLGİLİ MESLEKTAŞLARA DUYURU:

NOTER İLE İLGİLİ MESLEKTAŞLARA DUYURU:

Çevirme işlemleriyle ilgili olarak, noterlik ücret tarifesine göre tahakkuk eden çevirme ücretinin tamamının tahsil edilmesinden sonra, %50'sinin noterler tarafından tercümanlara ödeneceğine ilişkin 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle bir noterimiz tarafından açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi’nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 31.10.2014 günlü, E: 2014/5432 sayılı karara, davacının itiraz etmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, ilişikte bir örneği bulunan 02.04.2015 günlü ve YD İtiraz No: 2015/266 sayılı kararla, “Noterlik Kanunu ile Yönetmeliğinde, çeviri ücretlerinden noterlerin pay alacaklarına ilişkin açık bir hüküm bulunmaması, uyuşmazlığa konu hususun 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112. maddesi uyarınca düzenlenecek tarifede tespit edilmesi gerekirken, Yönetim Kurulu kararına istinaden genelge ile düzenlenmesi” gerekçeleriyle davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulunun 22.02.2016 günlü toplantısında konunun görüşülmesi sonunda;

 

21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96’ncı maddesinde, noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretlerinin noterlik dairesinin gelirlerinden olduğunun, yevmiye defterine gelir olarak kaydedileceğinin, noterin çevirene ödediği paranın da dairenin giderlerinden sayıldığının belirtilmesi nedeniyle, tercümana ödenecek ücretle ilgili olarak, Noterlik Kanunu Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde ve 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgeden önceki uygulama doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir.

 

Genelge iptal edilerek eski usul uygulaması başlamıştır. 01.03.2016

 

TUÇED Genel Başkanı

Ahmet VAROL

TASDİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Çeviri hizmeti veren arkadaşlar;

Yıllardır yaptığımız çalışmalar neticesi olarak:

Eski adı Yabancılar Şubesi, Yeni adı Göç İdaresi olan kuruluşa gidecek çevirilerde YEMİNLİ TASDİK yeterlidir. Ayrıca Noter tasdiki gerekmemektedir.

 

Çalışma Bakanlığı ve tüm birimlerinde de aynı şekilde işlem yapılmaktadır. Çalışma müsaadesi alımında veya uzatılmasında YEMİNLİ TASDİK yeterli olup, hiçbir evrakta Noter tasdiki gerekmemektedir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca istenen belgelerde de aynı şekilde işlem yapılmaktadır.

 

İngiliz konsolosluğu, Fransız konsolosluğu gibi bir çok konsoloslukta da YEMİNLİ TASDİK yeterli olup, ayrıca Noter tasdiki gerekmemektedir.

Avustralya Konsolosluğunda ise Dernek üyelerimizden ve benzeri dernek üyelerinden de Noter tasdik istenmemektedir. Sadece dernek üyesi olduğuna ve İngilizce yetkisi olduğuna dair faaliyet belgesi yeterlidir.

Dernek üyesi olmayanların çevirilerinde Noter tasdiki istenmektedir.        

 

Tüm arkadaşlara duyurulur.

Ahmet VAROL

Genel Başkan