TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ ÜYESİ BÜROLARIN ÇEVİRİLERİ FRANSIZ KONSOLOSLUĞU VE ALMAN KONSOLOSLUĞU TARAFINDANDA KABUL GÖRMEKTEDİR.

 

FRANSIZ KONSOLOSLUĞU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 

ALMAN KONSOLOSLUĞU  İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!


 

 

30 EYLÜL DÜNYA ÇEVİRİ GÜNÜ

1953 yılından bu yana kutlanan ve 30 Eylül 2017 yılında da Ularararası Çeviri Günü olarak ilan edilmiş olan 30 Eylül Dünya Çeviri Günü tüm meslaktaş ve çevirmen arkadaşlarımıza kutlu olsun. 

Dr. Ahmet VAROL 


DUYURULAR:

 

Federasyonumuzun öncülüğünde Derneğimiz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar başarıyla sonuçlanmış olup Tapu Müdürlüklerinde çevirmenlik hizmeti eski sisteme geri dönmüştür. Mahkemeler Bilirkişi ve Çevirmenler listesine dahil olan tüm tercümanlar eskiden olduğu gibi Tapu Müdürlüklerinde Çeviri hizmeti verebileceklerdir.

 

İlgili genelge için tıklayınız! 

 

Kaynak: https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/tercuman-bilirkisileri-ile-islem-yapilmasi-hakkinda-duyuru  

 

Saygılarımla,

Genel Başkan

Dr. Ahmet VAROL


 

 

DİKKAT!

 

DERNEK ÜYELİĞİMİZDEN AYRILMIŞ / ÇIKARILMIŞ KİŞİ VE KURUMLARIN DERNEK SERTİFİKALARINI, ÜYE NUMARALARINI VB... KULLANMALARI YASAK OLUP, TESPİTLERİ HALİNDE YASAL İŞLEM BAŞLATILACAĞI DUYURULUR!

 


 

 

 

NOTER İLE İLGİLİ MESLEKTAŞLARA DUYURU:

Çevirme işlemleriyle ilgili olarak, noterlik ücret tarifesine göre tahakkuk eden çevirme ücretinin tamamının tahsil edilmesinden sonra, %50'sinin noterler tarafından tercümanlara ödeneceğine ilişkin 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle bir noterimiz tarafından açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi’nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 31.10.2014 günlü, E: 2014/5432 sayılı karara, davacının itiraz etmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, ilişikte bir örneği bulunan 02.04.2015 günlü ve YD İtiraz No: 2015/266 sayılı kararla, “Noterlik Kanunu ile Yönetmeliğinde, çeviri ücretlerinden noterlerin pay alacaklarına ilişkin açık bir hüküm bulunmaması, uyuşmazlığa konu hususun 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112. maddesi uyarınca düzenlenecek tarifede tespit edilmesi gerekirken, Yönetim Kurulu kararına istinaden genelge ile düzenlenmesi” gerekçeleriyle davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulunun 22.02.2016 günlü toplantısında konunun görüşülmesi sonunda;

 

21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96’ncı maddesinde, noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretlerinin noterlik dairesinin gelirlerinden olduğunun, yevmiye defterine gelir olarak kaydedileceğinin, noterin çevirene ödediği paranın da dairenin giderlerinden sayıldığının belirtilmesi nedeniyle, tercümana ödenecek ücretle ilgili olarak, Noterlik Kanunu Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde ve 21.01.2010 tarihli ve (7) sayılı genelgeden önceki uygulama doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir.

 

Genelge iptal edilerek eski usul uygulaması başlamıştır. 01.03.2016

 

TUÇED Genel Başkanı

Ahmet VAROL

İŞARET DİLİ KURSU

TASDİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

Çeviri hizmeti veren arkadaşlar;

Yıllardır yaptığımız çalışmalar neticesi olarak:

Eski adı Yabancılar Şubesi, Yeni adı Göç İdaresi olan kuruluşa gidecek çevirilerde YEMİNLİ TASDİK yeterlidir. Ayrıca Noter tasdiki gerekmemektedir.

Çalışma Bakanlığı ve tüm birimlerinde de aynı şekilde işlem yapılmaktadır. Çalışma müsaadesi alımında veya uzatılmasında YEMİNLİ TASDİK yeterli olup, hiçbir evrakta Noter tasdiki gerekmemektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca istenen belgelerde de aynı şekilde işlem yapılmaktadır.

İngiliz konsolosluğu, Fransız konsolosluğu gibi bir çok konsoloslukta da YEMİNLİ TASDİK yeterli olup, ayrıca Noter tasdiki gerekmemektedir.

Avustralya Konsolosluğunda ise Dernek üyelerimizden ve benzeri dernek üyelerinden de Noter tasdik istenmemektedir. Sadece dernek üyesi olduğuna ve İngilizce yetkisi olduğuna dair faaliyet belgesi yeterlidir.

Dernek üyesi olmayanların çevirilerinde Noter tasdiki istenmektedir.        

 

Tüm arkadaşlara duyurulur.

Ahmet VAROL

Genel Başkan

Jeunesse ile Rüyalarınızı Gerçeğe Dönüştürmeye Hazır mısınız?